Sprostitev izrednih ukrepov - sledijo redni!

Sprostitev izrednih ukrepov - sledijo redni!

 • 15.04.2020
 • Zaposleni se bodo po opuščanju izrednih razmer postopoma vračali na svoja delovna mesta. Ob tem bo potrebno omogočiti varne delovne razmere in sprejeti vrsto novih ukrepov.

Ministrstvo za zdravje in razširjeni kolegij za medicino dela, prometa in športa  sta v zvezi z ukrepi varovanja zdravja delavcev v času epidemije z virusom Covid-19 sprejela sklep, da morajo specialisti medicine dela vsem delodajalcem, za katere so pooblaščeni in jih za to zaprosijo, v okviru svojih kompetenc nemudoma posredovati navodila za zagotavljanje delovnih razmer, ki bodo vključevala vsa pravila preprečevanja okužbe z virusom covid-19 na delu.

Varne delovne razmere je mogoče doseči z razporeditvijo delavcev na delovnih mestih z upoštevanjem varne razdalje, organizacijo malice ter prihoda na delo in odhoda z dela na način, da se omeji druženje delavcev, s spremenjenim načinom spremljanja evidence prihodov in odhodov, ukinitvijo odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine.

Splošni preventivni ukrepi za delodajalce:

 1. V kolikor je mogoče, je varnostna razdalja med zaposlenimi pri delu vsaj 1,5 m ali več.
 2. Pomagajte pri stalnem zračenju prostorov (vsaj 1x/uro po 5 minut) in prijazno opozarjajte na redno čiščenje in razkuževanje najbolj obremenjenih površin, v kolikor opazite, da niso opravljene.
 3. Odpoved vseh zbiranj delavcev v skupnih prostorih – kava, malica itd. V kolikor to ni mogoče, omejimo število v jedilnici na minimalno mogoče.
 4. Svetujemo opustitev kajenja. Kadilce opozoriti na dosledno umivanje/ razkuževanje rok pred in po kajenju, saj gre tu za neposreden stik roke-obraz-sluznice.
 5. Prerazporeditev delavcev v izmene na način, da je v podjetju prisotnih najmanjše število delavcev, ki še lahko zagotavlja normalen delovni proces.
 6. Vsem režijskim delavcem odrediti delo od doma, v kolikor to omogoča delovni proces.
 7. Po koncu vsake izmene se razkuži delovne površine, materiale itd.
 8. Zaposlene spodbujamo, da med sabo tekom izmene čim manj izmenjujejo delovno opremo (npr. izvijače, varilne aparate, telefone, računalnike itd.)
 9. Ko ste doma, poskrbite, da se naspite, pojdite na sprehod v naravo, ne pozabiti na telesno aktivnost. Tako spanje kot telesna aktivnost sta namreč v trenutni situaciji eni izmed najboljših orodij za dvig telesne odpornosti.

Rutinsko čistite delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne točke, prostore)

 1. Redno očistite vse površine, ki se jih delavci pogosto dotikajo na delovnem mestu, kot so npr. delovne postaje, pulti in kljuke. Uporabljajte čistila, ki se običajno uporabljajo v ta namen in sledite navodilom na nalepki.
 2. Trenutno ne priporočamo dodatnih ukrepov dezinfekcije poleg rutinskih.
 3. Priskrbite čistilne robčke za enkratno uporabo, da lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto uporabljene površine (npr. kljuke, tipkovnice, daljinski upravljalniki, mize).

V primeru, da delodajalci ne bi upoštevali navodil specialistov medicine dela, se o tem obvesti Inšpektorat za delo. Enako velja za specialiste medicine dela, če ne bodo upoštevana omenjena navodila.

Vir: Ministrstvo za zdravje in ZMDPŠ.