Kazalniki in posnetek stanja

Uspešnost izvajanja programa Zdravju prijazna organizacija se spremlja na merljiv način s ključnimi kazalniki.

Predlagani načrt z ukrepi je zasnovan na podlagi analize posnetka stanja merljivih kazalnikov zdravja zaposlenih in sicer:

a. absentizem – analiza se opravi na podlagi spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih (bolniške odsotnosti, poškodbe pri delu …).

b. anketa o počutju zaposlenih na delovnem mestu z vključenimi vprašanji s področja prehrane, zdravega življenjskega sloga in odnosov. Vprašalnik se sestavi v sodelovanju s pooblaščeno osebo za zdravje zaposlenih v vašem podjetju.

c. izvedba meritev - European Fitness Badge (EFB) je testiranje splošne telesne pripravljenosti, ki je sestavljeno iz posameznih vaj. Lahko se izvede v lažji (za telesno manj sposobne posameznike), oziroma težji različici. Njegova prednost je predvsem v preprosti in hitri izvedbi, za katero ne potrebujemo posebnih ali dragih pripomočkov, testiranje pa je primerno za različne starostne skupine in stopnje telesne pripravljenosti.

d. pregled trenutnih aktivnosti, ki se že izvajajo v podjetju;

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov določimo področje ukrepanja, kjer so potrebne izboljšave.  Načrt vsebuje ukrepe in aktivnosti, ki bodo pripomogli k preprečevanju in zmanjševanju bolezni in pripomogli k zadovoljstvu in učinkovitosti zaposlenih. 
Po letu dni opravimo ponovno analizo stanja in primerjamo rezultate. Na podlagi sistematičnega pristopa beležimo izboljšanje rezultatov že po enem letu izvedbe ukrepov ZPO.